Istnieje wiele produktów inwestycyjnych na rynku, jednak żaden z nich nie jest doskonały. Rodzaj inwestycji będzie zależał do osobistych potrzeb i preferencji.

Podstawowymi czynnikami, które będą wpływać na wybór konkretnego produktu finansowego są: poziom ryzyka, okres inwestowania, płynność kapitału, potencjalne zyski oraz potrzebny kapitał do zaangażowania. Są to główne rzeczy które zadecydują, jaką formę inwestycji wybierzemy. Mamy wiele możliwości zainwestowania, z tego względu można łatwo dopasować swoje inwestycje do własnych preferencji.

Bezpiecznymi oraz zyskownymi sposobami inwestowania są: produkty strukturyzowane lokaty terminowe oraz fundusze inwestycyjne. Z czego depozyty bankowe to raczej bierne przetrzymywanie środków, fundusze – to aktywne inwestycje, a produkty strukturyzowane są kombinacją produktów inwestycyjnych.

Charakteryzując lokatę bankową, możemy powiedzieć, że to umowa pomiędzy klientem a bankiem, w której ten pierwszy decyduje się zdeponować środki na rachunku tego drugiego podmiotu. Lokata jest zakładana na określony termin – tzw. termin zapadalności. Po jego upłynięciu klient może w zamian uzyskać odsetki od kapitału, jaki powierzył bankowi. Oprocentowanie lokat decyduje o wysokości zysku z depozytu. Jeśli chodzi o lokaty, można mówić o praktycznie zerowym ryzyku. Wydawać by się mogło, że na lokacie nie da się stracić. Jednak przy wysokiej inflacji oraz po potrąceniu podatku, lokata zamiast zysków wygeneruje realne straty. Dlatego, lokaty nazywane są często przechowalnią pieniędzy. Zakładając lokatę musimy pamiętać o tym, że zamrażamy kapitał na pewien okres. Jeśli będziemy potrzebowali swoich oszczędności i wypłacimy je przed terminem, utracimy odsetki.

Kapitał można także zainwestować w produkt strukturyzowany np. w lokatę inwestycyjną. W ten sposób łączymy pasywne oszczędzanie z aktywnym inwestowaniem. Zyski w takim przypadku pochodzić będą z oprocentowanego depozytu oraz z inwestycji w fundusz. Środki lokowane na lokacie inwestycyjnej, są dzielone pomiędzy fundusz a depozyt. Klient ponosi nieco większe ryzyko niż przy zwykłej lokacie. Jednak może osiągnąć większe zyski. Depozyt zagwarantuje nam pewien, niewielki zysk. Fundusz inwestycyjny może przynieść nam dodatkowy zysk, którego nie moglibyśmy osiągnąć na zwykłym depozycie terminowym. Lokata inwestycyjna wymaga inwestycji na dłuższy termin. Okres w jakim, możemy osiągnąć wymierne zyski to 2-3 lata.

Najryzykowniejszym sposobem, spośród omawianych, jest ulokowanie kapitału w funduszu inwestycyjnym. Na rynku oferowane są fundusze o różnym poziomie ryzyka. Klienci posiadają możliwość wyboru preferowanego ryzyka. Fundusze akcji i surowców to najbardziej ryzykowny wybór. Przynoszą spore zyski, ale trzeba pamiętać o większym ryzyku utraty kapitału. Rentowność funduszy inwestycyjnych jest uzależniona od sytuacji na rynku kapitałowym. Opłaca się inwestować w ryzykowne fundusze, kiedy na rynkach panuje hossa. Warto również zaplanować inwestycję w fundusze, rozłożyć ją na dłuższy czas, ponieważ zyski mogą pojawić się dopiero w przeciągu kilku lat.