Sektory rozproszone często wymagają ogromnej koordynacji, kierowania na miejscu, wysokiego stopnia zindywidualizowanych usług i ścisłej kontroli. Alternatywą konkurencji jest zatem decentralizacja pod ścisłym nadzorem. Zamiast zwiększania skali operacji w jednej lub kilku lokalizacjach, strategia ta polega na celowym utrzymywaniu możliwie małej skali i możliwie dużej autonomii poszczególnych operacji, ścisłej kontroli ze strony centrali i wynagrodzenia miejscowych kierowników, uzależnionego od efektywności. Strategię tę z dużym powodzeniem stosuje na przykład Indal w przemyśle przetwórstwa aluminium w Kanadzie, kilka rozrastających się sieci małych i średnich dzienników, które powstały w Stanach Zjednoczonych w ostatnim dziesięcioleciu, i bardzo skuteczne Dillon Companies w handlu detalicznym wyrobami spożywczymi. Na przykład, Dillon stosuje strategię wykupywania grup małych, regionalnych sieci sklepów spożywczych i utrzymywania ich autonomii. Zachowują one nazwy, dotychczasowe źródła zakupu itd. System ten jest wspomagany przez scentralizowaną kontrolę i ścisłe przestrzeganie zasady awansowania z wewnątrz. W wyniku tej strategii uniknięto unifikacji poszczególnych jednostek i związanej z nią niewrażliwości na warunki lokalne, która jest zmorą niektórych sieci sklepów spożywczych. Dodatkową korzyścią jest niski wskaźnik uzwiązkowienia pracowników. Podstawą tej strategii jest dostrzeganie przyczyn rozproszenia i podporządkowanie się im, przy wprowadzeniu pewnego stopnia profesjonalizmu do sposobu działania lokalnych kierowników.

1 KOMENTARZ

Comments are closed.