Czy nastąpią kolejne zmiany w Kodeksie pracy?

Sejm niemal jednogłośnie przyjął zmiany do Kodeksu pracy w zakresie uregulowania telepracy. Obecnie projekt ustawy został skierowany do Senatu. Czy nastąpią kolejne zmiany w Kodeksie pracy?

Ewentualnie znowelizowany Kodeks pracy reguluje pracę wykonywaną poza zakładem pracy z wykorzystaniem technologii informatycznej. Ustawa zakłada, że warunki stosowania telepracy w zakładzie pracy określane są w porozumieniu z zakładowymi organizacjami zawodowymi, a gdy te nie istnieją warunki ustala regulamin stworzony w porozumieniu z przedstawicielem pracowników.

Ale czym właściwie jest telepraca? Telepraca jest formą pracy wykonywaną poza zakładem pracy, najczęściej w domu, a efekty pracy przekazywane drogą elektroniczną. Ta forma zatrudnienia stwarza dodatkowe szanse na rynku pracy, zwłaszcza dla osób, którym dotarcie do miejsca pracy stwarza trudność, bądź wręcz jest niemożliwe. Z całą pewnością z tej formy pracy skorzystać będą mogły osoby niepełnosprawne oraz matki przebywające na urlopie macierzyńskim.

Praca w domu daje szansę pogodzenia życia rodzinnego z karierą zawodową. Warto podkreślić, że ustawa zakłada, że z zatrudnienia w formie telepracy będzie mógł skorzystać każdy pracownik, także wówczas gdy umowa o pracę podpisana została już wcześniej. Uzgodnienie między stronami umowy o pracę, że praca będzie wykonywana w domu możliwa będzie także już w trakcie zatrudnienia.