Pojęciem często spotykanym, na słupach, w telewizji, w radiu czy na ulotkach jest kredyt. Często kredyt jest traktowany jak  pożyczka. Tymczasem kredyt to typ stosunków zobowiązaniowych i jest umową sporządzaną na piśmie. Kredyt jest zwykle udzielany przez banki, które przekazują pewną kwotę na określony czas do dyspozycji kredytobiorcy, który jest zobowiązany skorzystać z tych pieniędzy w określonym w umowie celu. Po umówionym czasie kredytobiorca jest zobowiązany zwrócić bankowi pobraną kwotę wraz z wszelkimi prowizjami i odsetkami. Charakterystycznymi cechami kredytu są zwrotność, odpłatność i celowość.Poza tym kredyt jest uzyskiwany poprzez odpowiedni wniosek złożony w banku. Od początku powinno się jasno określić wysokość wnioskowanej kwoty, cel przeznaczenia kredytu, na jak długo chcemy zaciągnąć kredyt, termin spłaty, informacje o aktualnym zadłużeniu i możliwe sposoby zabezpieczenia kredytu. Umowa kredytowa powinna zawierać pewne elementy takie jak data i miejsce zawarcia umowy, dane stron umowy(kredytobiorcy i kredytodawcy), wysokość udzielanej kwoty kredytu i wskazanie waluty, w której są one przekazywane,postanowienia ogólne, cel kredytu,czas na jaki jest zawierana umowa, zasady i termin spłaty kredytu, wysokość prowizji, wysokość oprocentowania kredytu, informacja o możliwości odstąpienia od umowy i inne postanowienia.